بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

نویسندگان

چکیده

بیواکسیداسیون یک روش پیش فرآوری کنسانتره های مقاوم طلا است که با اکسید نموده کنسانتره میتواند سبب افزایش بازیابی طلا در مرحله سیانوراسیون شود. این روش از نظر هزینه و مسائل محیط زیستی نسبت به سایر روش های پیش فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا برتری دارد . از آنجا که به علت ریزدانه بودن کنسانتره نمیتوان آن را به روش توده ای فرآوری نمود لذا در روش جدید ژئوکت،کنسانتره بر روی یک سنگ پایه قرار می گیرد. در این مقاله تاثیر سه پارامتر موثر در روش ژئوکت کنسانتره مقاوم معدن طلای موته،به روش تحلیل پراش بررسی و سپس تفسیر شده است. این سه پارامتر عبارتند از: درجه انباشتگی آسیا،زمان ماند و تعداد سیکل پاشش کنسانتره.نتایج حاصل نشان داد که درجه انباشتگی کم آسیا به دلیل افزایش نسبت سطح مورد پاشش به وزن مواد،بیشترین تاثیر را بر افزایش درصد کنسانتره پوشش یافته دارد اما افزایش زمان ماند تاثیر کمی بر افزایش درصد پوشش دارد . میزان بهینه زمان ماند باید با بررسی فنی-اقتصادی تعیین گردد. در نهایت هر چه تعداد سیکل پاشش بیشتر شود درصد پوشش افزایش خواهد یافت . بنابراین مناسب است که تعداد سیکل را حداکثر نمود یعنی پاشش به صورت پیوسته انجام شود.

کلیدواژه‌ها