تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تحلیل بسط مدلهای مربوط به شیل با استفاده از نمودارهای متقاطع تخلخل موثر-مقاومت ویژه حقیقی متاثر از گروه(Ash) در سه حالت لایه ای،پراکنده و شیل کل خواهیم پرداخت. با استفاده از روشهای ارایه شده در این مقاله میتوان تحلیل واقع بینانه ای از مخازن نفتی که دارای شکستگی های طبیعی است به دست آورد. پاسخ معادلات برای مدلهای مذکور امکان ایجاد نمودارهای متقاطع را برای محاسبه درصد اشباع آب،خواهند داد. سه پارامتر مهم در روشهای پیشنهاد شده عبارتند از:
1- مقدار (m) یا پارامتر تخلخل که نباید برابر با (2) در نظر گرفته شود و باید بصورت آزمون و خطا تعیین شود.
2- مقاومت ویژه آب(Rw) که در مخازن آب دار قابل تعیین است .
3- تمام لایه های شیلی که تحلیل می شوند میتوانند در یک نمودار متقاطع شامل تخلخل و مقاومت ویژه متاثر از گروه شیل (Ash) نمایش داده شوند،حتی زمانیکه حجم شیل بطور یکنواخت و پیوسته تغییر کند . در ادامه مقاله به ذکر دو نمونه مطالعه موردی خواهیم پرداخت که شامل نمودارهای متقاطع هستند که ابزارهای بسیار مفیدی در ارزیابی و تحلیل مدلهای شیل لایه ای،پراکنده و کل می باشند.

کلیدواژه‌ها