طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

نفت میادین نفتی بخش غربی خلیج فارس به همراه سنگ مادرهای احتمالی دوران دوم و سوم س با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبقه بندی ژنتیکی آنها و بررسی تاریخچه تدفین رسوبات با روشهای مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه بیومارکرها و نتایج بدست آمده از سلیر روشهای ژئوشیمیایی به منظور مطالعه منشاء،محیط رسوبی،فرایندهای دیاژنز و کاتاژنز،مهاجرت و آلتراسیون های ثانویه تلفیق گردید. میادین مورد مطالعه شامل میدانهای ابوذر،نوروز،بهرگانسر،هندیجان،فروزان و دورد بوده که براساس پارمترهای مختلف مورد مطالعه به دو گروه کلی تفکیک شده اند. گروه اول شامل نفت میادین هندیجان،بهرگانسر،وابوذر می باشد این گروه از نفتها با توجه به پارامترهای ژئوشیمیایی از سنگ مادر شیلی با سن ژوراسیک بالایی تا کرتاسه پایینی مشتق شده اند. گروه دوم مشتمل بر نفت میادین درود،فروزان،ونوروز است که از رسوبات کربناته با سن قدیمتر منشاء گرفته اند. سازند شیلی گرو بعنوان سنگ مادر نفتهای گروه اول و سازند کربناته مارنی سورمه یا معادل آن بعنوان سنگ مادر مولد نفت گروه دوم پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها