تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

نویسندگان

چکیده

افزایش کارآیی و بهبود خواص رنگهای الکترودیپوزیشن کاتدی مستلزم آگاهی از چگونگی تغییرات پارامترهای موثر بر فرآیند و تاثیر آنها نسبت به یکدیگر می باشد. در این تحقیق سعی شده است تاثیر پارامترهای عملیاتی فرآیند الکترودیپوزیشن بر روی خواص مکانیکی پوشش رنگ،مورد ارزیابی قرار گیرد. در آزمایشهای انجام شده 85 حالت مختلف برای ولتاژ و دمای واکنش در نظر گرفته شده و نمونه هایی با این شرایط تهیه شده اند. آزمونهایی که جهت بررسی خواص پوشش رنگ مورد استفاده قرار گرفته اند شامل چسبندگی،ضخامت پوشش،انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی می باشند که همه این آزمایشها براساس استاندارد ASTM انجام پذیرفته اند.
با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که دمای C°35 یک دمای بحرانی برای حمام رنگ الکترودیپوزیشن کاتدی بوده و استفاده از دماهای بالاتر از C°35 باعث کاهش خواص پوشش رنگ،بخصوص مقاومت در برابر خوردگی شده است . استفاده از ولتاژهایی بالاتر از ولتاژ شکست فیلم رنگ نیز،کلیه خواص پوشش را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش شدید خواص فیلم رنگ گردیده است . براساس نتایج تجربی،برای زمان واکنش 150 ثانیه بهترین محدوده دما C°32-30 و مناسبترین ولتاژ260-240 بدست آمده است .

کلیدواژه‌ها