تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته

نویسندگان

چکیده

یک خشک کن نوار نقاله ای با جریان موازی برای خشک کردن ماده انفجاری پیکریت طراحی شده است. رطوبت ورودی حدود81% و رطوبت نهایی نیز حدود2/0% بوده و ضخامت ماده خشک شونده cm 2 می باشد. مطابق با رویه های عمومی طراحی خشک کن؛ابتدا سینتیک خشک کردن تحت شرایط کاهش وزن پیوسته به روش لایه نازک مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس مدلسازی ریاضی و طراحی خشک کن صنعتی انجام گرفته است. آزمایشهای خشک کردن در دماهای مختلفc°40 ، c°80 c°60 ،وc °100وبا دو دبی مختلف به شکل تکراری انجام شده است و منحنی های پنجگانه خشک کردن؛شامل منحنی های وزن-زمان؛محتوی رطوبت-زمان؛دما-زمان؛سرعت-زمان و منحنی مستقل از زمان کریشر ترسیم شده است. سپس اطلاعات حاصل از طریق منحنی ها برای بدست آوردن سایر پارامترها و مشخصات سینتیکی فرایند خشک کردن مورد پردازش قرار گرفته و ضرایب انتقال جرم و حرارت در فاز گاز و دما و محتوی رطوبت فاز گاز و فاز جامد در فصل مشترک و همچنین ضریب انتقال جرم و ضریب نفوذ حرارتی و ضریب نفوذ جرمی در فاز جامد تعیین شده است . در بخش مدلسازی ریاضی نیز با تقسیم نواحی خشک کن نوار نقاله ای به دوبخش ممانعتی و غیرممانعتی،سیستم معادلات تلفیقی موازنه میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک جرم و انرژی معین و حل شده است و بدین ترتیب پارامترهای نهایی خشک کن صنعتی مشخص شده است.
تجهیزات آزمایشگاهی به کار رفته شامل دمنده،رطوبت گیر،ورودی بخار،اندازه گیر دبی سیال خشک کننده،گرمکن،رطوبت سنج،کانال خشک کردن و بخش نمونه گیر جریان بوده و بدین ترتیب پارامترهای اساسی فرایند خشک کردن نظیر سرعت و دما و میزان رطوبت گاز عبوری و وزن نمونه در هر لحظه از زمان اندازه گیری و کنترل شده است .

کلیدواژه‌ها