ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

نویسندگان

چکیده

زنجیره تامین در سالهای اخیر نظیر بسیاری از محققین و صنعتگران را بخود جلب کرده است . در بازار رقابتی امروزه تولید کنندگان تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند،بلکه انتخاب بهترین بازارها(با توجه به پدیده جهانی شدن)و بهترین تامین کنندگان درصدر برنامه های آنها قرار گرفته است. انتخاب بهترین گزینه ها در هر یک از تصمیم گیریهای فوق نیاز به آنالیز فاکتورهای زیادی دارد که در نتیجه، سازمان ها را با یک مساله تصمیم گیری چند معیاره روبرو مینماید. از طرفی کاربردهای تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارتباط با در نظر گرفتن معیارها در مسائل گوناگون مدیریتی و عملیاتی در مقالات فراوانی اشاره شده است و در کنار آن برنامه ریزی آرمانی میتواند چندین هدف را به ترتیب اولویت تصمیم گیرنده در نظر بگیرد. ترکیب این دو تکنیک میتواند مدلی ایجاد کند که هم زمان با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون،آرمان های مختلف را نیز در نظر بگیرد .
در این مقاله یک مدل تصمیم گیری ارائه شده است که به کمک ترکیب روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی و در نظر گرفتن محدودیت های گوناگون،تامین کنندگان بالقوه را ارزیابی نموده و در نهایت بهترین ها انتخاب شده و همچنین برنامه خرید از هر کدام در هر دوره مشخص می گردد.

کلیدواژه‌ها