بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی

نویسندگان

چکیده

روش طراحی اصولی از روش های مطرح در طراحی مهندسی است . این روش بر مبنای دو اصل استقلال و اطلاعات بنا شده است. در این روش ماتریس طراحی یک مفهوم اساسی است . ماتریس طراحی به سه نوع ناهم گیر،شبه گیر و هم گیر تقسیم می شود. در این میان ماتریس طراحی ناهم گیر اصل استقلال را کاملاً رعایت می کند.
در مقاله حاضر ، با تاکید بر روابط فیمابین نیازهای کارکردی و پارامترهای طراحی که از ماتریس طراحی قابل استخراج است ، مفهوم جدید ماتریس رابطه طراحی،معرفی میشود. سپس ضمن استخراج خواص انواع ماتریس های طراحی بر مبنای این مفهوم جدید، مساله بازساخت ماتریس رابطه طراحی که مفهوم جدیدی در ادبیات طراحی اصولی است مطرح و موضوع بازساخت پذیری ماتریس های رابطه طراحی ناهم گیر بررسی میشود.
در این مقاله، با فرض وجود تعداد محدودی تصویر ناهم گیر از یک ماتریس رابطه طراحی نادانسته،ثابت میشود که در شرایط سازگاری تصاویر،بازساخت ماتریس رابطه طراحی نادانسته امکان پذیر و نتیجه بازساخت،یک ماتریس رابطه طراحی ناهم گیر خواهد بود. مساله بازساخت ماتریس طراحی در زمینه های مهندسی معکوس،ارزیابی طراحی و بهبود طراحی کاربرد دارد .

کلیدواژه‌ها