اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی اثر شرایط عملیاتی بر روی مقاومت در برابر خوردگی پوشش تشکیل یافته بر روی سطح فلز در اثر فرآیند فسفاتاسیون روی تری کاتیونیک در سیستم غوطه وری،یکسری آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی و با شبیه سازی خطوط تولیدی صنعتی انجام شد . با انجام آزمایش مخصوص تعیین میزان مقاومت در برابر خوردگی،تست آب نمک،نتایج آزمایشها بیان کننده آن بود که،در مورد پارامتر اسیدیته آزاد،با بالا رفتن تدریجی آن،مقاومت در برابر خوردگی پوشش افزایش می یابد و در یک محدود مشخص،پوشش بیشترین مقاومت در برابر خوردگی را از خود نشان میدهد و با بالا رفتن بیشتر اسیدیته آزاد،این مقاومت کاهش می یابد. در مورد پارامتر اسیدیته کل،مجدداً ملاحظه می شود که در یک محدوده معین از اسیدیته کل،مقاومت در برابر خوردگی پوشش به اندازه کافی بالاست و در خارج این محدوده افت مقاومت مشاهده میشود.
در مورد زمان،در یک محدوده اولیه از زمان عملیاتی مقاومت پوشش در برابر خوردگی افزایش می یابد و بعد از این محدوده تغییر چندانی در این پارامتر به چشم نمی خورد.در مورد پارامتر دمای عملیاتی،ملاحظه می شود که در یک محدوده معین دمایی،پوشش تشکیل شده مقاومت بالایی از خود نشان میدهد و در خارج این محدوده،مقاومت کاهش می یابد . غلظت شتابدهنده فسفاته نیز اثر خود را این چنین نشان میدهد که در غلظتهای پایین مقاومت پوشش تشکیل یافته در برابر خوردگی به مراتب بهتر از غلظتهای بالا است. و اما درباره تأثیر غلظت فعال کننده سطح در محدوده غلظتهای پایین از این ماده،پوشش تشکیل یافته مقاومت بالاتری در برابر خوردگی از خود نشان میدهد تا غلظتهای بالای این ماده.

کلیدواژه‌ها