مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم

نویسندگان

چکیده

این مقاله به ارائه مدلی برای تعیین میزان سفارش اقتصادی در سیستمهای دو سطحی در شرایط تورمی و با هدف دستیابی به حداکثر سود می پردازد. فرض شده است که اقلام نگهداری شده از نوع فاسد شدنی با تقاضای ثابت بوده و دارای عمر تصادفی وابسته به زمان می باشند .همچنین کمبود مجاز نبوده و امکان نرخ هزینه های نگهداری متفاوت در هر دو سطح وجود دارد. دو حالت فاسد شدن اقلام در سطح اول و فاسد شدن اقلام در سطح دوم در نظر گرفته شده و برای هر حالت مقادیر سفارش بهینه تعیین و طریقه حل با ارایه یک مثال عددی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها