تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

نویسندگان

چکیده

بررسی پایداری شیروانی های گوشه دار ، مسئله ای سه بعدی است که امکان بررسی دقیق آن با استفاده ازروش های رایج دو بعدی وجود ندارد . در این مقاله، بر پایه روش تحلیل حدی مرز بالا ، الگوریتمی جهت تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار ارائه شده است. این الگوریتم بامدل کردن مکانیسم لغزش به صورت مجموعه ای از بلوک های چند وجهی و تعیین ضعیف ترین مکانیسم ، ضریب ایمنی پایداری شیروانی های گوش داررا محاسبه می کند . الگوریتم ارائه شده همچنین می تواند جهت محاسبه بار حدی در مسائل سه بعدی ظرفیت باربری پی های واقع بر این گونه شیروانی ها به کار برده شود. مقایسه نتایج حاصل ازتحقیق حاضر با نتایج بدست آمده توسط سایر محققان بسیار رضایت بخش بوده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پایداری شیروانی های گوشه دار که تحت اثر بار متمرکز نیستند ، بیش از شیروانی های معمولی ( خطی ) می باشد . در این مقاله همچنین نتایج حاصل از الگوریتم حاضر به صورت نمودرهای کاربردی جهت تعیین ضریب ایمنی پایداری این گونه شیروانی ها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها