دوره و شماره: دوره 28، شماره 0 - شماره پیاپی 1000203، بهار 1353 
14. بررسی غار علی سرد – همدان

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی