مدارهای قطع صفر

نویسنده

چکیده

بدنبال ارائه اولین طرح صفر ، بخش تلفن مرکز تحقیقات مخابرات ایران دومین طرح خود را پس از یک سری مطالعات و تلاش های پی گیر ارائه مینماید . این طرح نخست با ایده ساده کردن اول و اقتصادی نمودن آن شروع گردید و کمک تکنیک عناصر IC پیشروی در عمل مختصر کردن قسمت های مختلف سبک تر و کوچکتر کردن دستگاه در تمام مدت ادامه یافت و در چند مرحله تقریبا تمام طرح دگرگون گردید و روش ورود پالسها ، قطع مدارها ، مدار برگشت و مدار زمانی و چند قسمت دیگر شکل جدیدی بخود گرفتند . پیشرفتهای بدست آمده در طی این مدارها بقدری جالب بودند که شاید بتوان گفت در نوع خود کاملترین مدارها میباشند . در این طرح چهار مدار ارائه شده که مدارهای اول و دوم قابل نصب در پشت مدار مشترک در قفسه های مراکز تلفن است که در مدار دوم از روش عبور پالس های رقم اول نمره گیری استفاده شده است که علاوه بر ساده و کوچکتر شدن مدار سرعت پالس های نمره گیر تغییرات PPS2 20 را نیز قبول می کند . مدار سوم آزادی جابجائی نصب مدار از مرکز تلفن تا منزل یا اداره را ارائه می کند و مدار چهار علاوه بر مزایایی که سه مدار قبل دارند ، با استفاده از مقاومت سری OHMS 1 در خط مانع تلفات انرژی مراکز تلفنی می شود .