مسائل دگرگونی در جنوب ایران – فازهای کوهزائی پر کامبرین تا کیمرین قدیمی

نویسنده

چکیده

تا چندی پیش هنوز قدمی در راه مطالعه سنگ های دگرگون و ارتباط ان با حوادث مهم زمین شناسی برداشته نشده بود و گزارش های اجمالی که اینجا و انجا در نشریات مختلف و بیشتر از زمین شناسان خارجی به چشم میخورد تنها به ذکر اینکه در فلانجا مثلا میکاشیست یا آمفیبولیت یا گنایس وجود دارد خلاصه می شد و غالبا هم سن پرکامبرین برای آنها در نظر گرفته می شد – بهمین علت در نقشه زمین شناسی ایران که مورد مراجعه عمومی زمین شناسان است ( 1:25000000 شرکت نفت )تمام مناطقی که دگرگون شده تشخیص داده شده بود تنها برنگ صورتی درآمده است . زمین شناسان شرکتهای نفتی که اولین گامها را در راه زمین شناسی و تهیه نقشه زمین شناسی ایران نواحی بخصوصی است توجه چندانی بمناطق صورتی رنگ نقشه فوق نداشته اند .
مناطق دگرگون شده تا چندی پیش در سازمان زمین شناسی هم مورد توجه چندانی قرار نگرفته بودند تا اینکه از 5 سال پیش قسمت سنگ شناسی سازمان زمین شناسی بر آن شد که در مناطق صورتی نقشه فوق نفوذ کند و آنرا از صورت منطقه ممنوعه بیرون آورد و مطالعات دقیقی را در مورد زمان تشکیل و چگونگی دگر گون شدن آنها بخوصوص ارتباط آنها با مسائل کوهزائی که در خور توجه بسیاری است آغاز نماید و از پتروگرافی که تا کنون کمتر توجهی به آن شده درباره حل این مسائل کمک بگیرد .
موضوع این مقاله مطالعه دگرگونی در جنوب ایران است که شامل مناطق غرب و جنوب سیرجان – شمال و شرق حاجی آباد و دولت آباد می شود . مطالبی که در این مقاله آورده شده بیشتر حاصل کوششهائی است که آقایان هوشمند زاده – سبزه ای – مجیدی – علوی و بربریان در طی چند سال آخر بعمل آورده اند .