ساختمان یک دهلیز بزرگ زیرزمینی با مهارهای پیش تنیده فولادی و بتون پرتابی

نویسنده

چکیده

در شمال آلمان غربی در کوهستانی به نام Rheinische Schiefergebirge یک نیروگاه عظیم توربین و پمپ به نام (Waldeck) در داخل یک دهلیز بزرگ در دست ساختمان می باشد برش عرضی این دهلیز بیضی شکل و بمساحت 1400 متر مربع و ابعاد آن 33 متر عرض دهانه در 54 متر ارتفاع می باشد کوهستانی که این دهلیز بزرگ در درون آن ساخته می شود از لایه های تناوب خاک رست فشرده و شیست و نوارهای سنگ ماسه تشکیل شده است . از نظر ژئوفیزیکی توده های سنگی این کوهستان دارای ترک ها و بریدگی های متعدد و سطوح جدائی و مناطق در هم ریخته و گسل های مختلف می باشد و واضح است که حفر دهلیزی با ابعاد مذکور فوق در کوهستانی که پر از سطوح لغزش و توده های درهم ریخته است کاری بس دچوار خواهد بود و مستلزم آن است که هم از لحاظ حفر دهلیز به قطعات تدریجی و هم از لحاظ مهاربندی و تقویت سقف و جدارهای دهلیز که هر لحظه ممکن است بدلیل وجود سطوح لغزش یکباره درهم بریزد مورد مطالعه و بررسی و محاسبه دقیق قرار گیرد .
مطالعات اولیه شامل زمین شناسی دقیق کوهستان به کمک تونل های شناسائی متعدد بوده که توسط یک گروه مهندسی زمین شناسی انجام شده است .