نکاتی چند درباره دوران دوم Mesozoic یا دوران تکوین خزندگان غول پیکر

نویسنده

چکیده

دوران دوم Mesozoic
این دوران در حدود 165 میلیون سال طول کشید ، دورانی است که خزندگان گسترش وسیعی داشته و بهمین سبب نام آنرا دوران خزندگان داده اند . برای اولین بار پرندگان دندان دار ظاهر شدند و در اواخر این دوره پستانداران یا بعرصه ظهور گذاشته اند . در عالم جانوران بی مهره نیز تغییرات زیادی بوجود آمده ، اشکال جدیدی جایگزین انواع از بین رفته دوران اول شده اند . در این دوران نرم تنانی از قبیل آمونیت و بلمنیت به تعداد زیاد در دریاها ظاهر شده اند ، بهمین علت آنرا دوران آمونیت نیز نام داده اند . از دو کفه ایها مانند رودیست Rudistes که دارای صدف ضخیم و محکم آهکی است پدید امده اند .