دشواریهای پژوهش علمی در ایران

نویسنده

چکیده

در چند سال گذشته پیشرفت آموزش عالی کشور و گسترش پژوهش های علمی بویژه در دانشگاه های ایران چشمگیر بوده است . با وجود این در برابر جهش های اقتصادی کشور و آهنگ سریع رشد صنعتی این ترقی ها کافی به نظر نمی رسد . باید پژوهش های علمی و فنی را تا رسیدن به هدف " خود بسندگی فنی" گسترش و تسریع دهیم . هفت مورد از دشواریهایی که به نظر نویسنده تا کنون در پیشبرد و توسعه پژوهش و تحقیق علمی مانع و عامل بازدارنده بوده است بررسی و تا حدود امکان راه حل هائی برای هر کدام پیشنهاد شده است .