محاسبه مقاومت ac سیم دو فلزه

نویسنده

چکیده

خطوط سیم هوائی با مقایسه با کابل دارای یک مزیت فوق العاده است و آن داشتن افت انتقال کم است . بهر حال این خطوط نسبت به خسارت مکانیکی ناشی از طوفان و مزاحمت های آدمی ، تداخل الکتریکی ناشی از سایر خطوط ارتباطی و خطوط قدرت و تمام منابع نویز طبیعی و مصنوئی حساسیت خیلی زیاد دارند .
هوای مرطوب و همچنین شرایط برف و یخبندان تضیف خطوط هوایی را زیاد میکنند . بطور کلی می توان گفت از نظر اقتصادی خطوط سیم هوائی باید درجائی کشیده شود که تقاضای مدار خیلی کم باشد (کمتر از 10 مدار) و هزینه تاسیس کابل و همچنین هزینه تاسیس سیستم بی سیم دوازده کانالی بخاطر بعد مسافت شهرهای ایران در مقایسه با سیم هوائی گران باشد .
محابسه مقاومت این سیم در فرکانسهای کاریری از نظر محاسبه ضریب تضعیف بسیار مهم است که این مقاله ، این مسئله را مورد بررسی قرار میدهد و نمونه هائی بعنوان مثال ذکر و منحنی های مربوطه ارائه میشود این مسئله بعنوان پایه ای برای بررسی مسائل متشابه در نظر خواهیم گرفت .