کمیته اروپائی بتن ( C E B)

نویسنده

چکیده

مهر ماه امسال توفیقی دست داد که در شانزدهمین دوره اجلاسیه کمیته اروپائی بتن ، منعقد در لندن ، شرکت نمایم . جلسات دوره اجلاسیه و مدارکی که برا ی بحث و تبادل نظر در این جلسات ارائه گردید باندازه ای غنی و جالب بود که طی یازده سال همکاری با کمیته اروپائی بتن نظیر آن را ندیده بودم . روی این اصل تصمیم گرفتم بمحض مراجعت به ایران با نوشتن چند سطری این سازمان بین المللی را به مهندسان و کسانیکه بنحوی از انحا با طرح و محاسبه و اجرای بتن آرمه سر و کار دارند معرفی نمایم . و خوشحالم که این تصمیم به مرحله عمل رسیده است .