آلودگی آب بوسیله حشره کشها

نویسنده

چکیده

همه ساله عده زیادی از افراد بشر بعلت بیماریهائی که ناقل آن حشرات هستند از بین می روند . بعضی حشرات مثل سوسک مقادیرزیادی از غلات را که غذای انسانها است از بین میبرند . برخی حشرات قسمتهائی از درختان میوه را که در هوا قرار دارد مورد حمله قرار داده و یا از طریق حمله بریشه آنها باعث نابودی درختان میشوند . قارچها مواد غذایی را فاسد و با برجا گذاشتن مواد سمی باعث شیوع اپیدمی های خطرناک بین حیوانات میگردند . جلبک ها و خزه ها با تکثر بیش از حد خود در دریاها و رودخانه ها علاوه بر بد منظوره کردن آنها مانع تابش نور خورشید و ادامه عملیات فتوسنتز شده و از رشد موجودات آبی جلوگیری مینمایند و یا در اثر متلاشی شدن باعث افزایش مواد آلی آب شده و باکاستن اکسیژن محلول ، محیط نامساعدی برای زندگی موجودات آبی فراهم میکنند .
با توجه به اینکه سالیانه حدود 50 درصد از محصولات کشاورزی از طریق حشرات نابود می شوند و این مقدار برای جامعه ایکه دو نفر از هر سه نفر آن گرسنه هستند مقدار قابل توجهی است لزوم مبارزه با این عوامل مخرب آشکار خواهد شد .
موادیکه علیه تمام این عوامل یعنی علیه عواملی که بنحوی سلامتی و زندگی انسان و یا گیاهان و حیوانات را که برای زندگی انسانی ضرورت دارد بکار میرود تحت نام کلی حشره کش مورد مطالعه قرار می دهند .