محاسبه افت فشار بکمک پدیده " مقاومت "

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده از تشابه بین جریان الکتریسیته و جریان سیال استفاده کرده و با تعریف پدیده مقاومت محاسبات افت فشار را با سهولت بیشتری بانجام برسانیم .
چون هر اصطکاکی نتیجه تاثیر دو عامل کاملا مجزا یکی مربوط به خواص سیال (Z) و دیگری مربوط به مشخصات دستگاه (R) میباشد با تفکیک این دو عبارت در معادلات افت فشار می توان آنرا بصورت معادله اصلی جریان الکتریسیته R E= I در آورد . منتهی در مورد افت فشار معادله فوق را بصورت زیر تعریف میکنیم (F=RZ) که F افت فشار ناشی از اصطکاک بر اثر عبور جریان E از داخل دستگاهی با مقاومت R میباشد .
محاسبه اصطکاک و افت فشار نه تنها برای طرح اولیه مهم می باشد بلکه برای کنترل عملیات نگاه داری لوله ها و ستونهای جذب و تقطیر و غیره کندانسورها و تمام وسائلی که با انتقال سیال سروکار دارند کمال اهمیت را دارد . تعداد معادلات موجود برای محاسبه افت فشار متعدد است . و یک نفر متخصص در پیدا کردن و بکار بردن معادله مناسب با هیچ اشکالی مواجه نمیشود . در صورتی که اشخاص غیر متخصص نظیر مهندسین گرداننده کارخانه باید با زحمت معادله مناسب را پیدا کرده و برای مسئله بخصوص خود از آن استفاده کنند . که خود کار بسیار مشکلی است . چنین اتلاف وقتی از آن جهت قابل اعتراض است که در اکثر موارد بسیار از قسمتهای محاسبه توسط طرح انجام گردیده و این بعلت غیر قابل دسترس بودن کارهای طرح است که مهندس گرداننده کارخانه مجبور است دوباره این محاسبات را تکرار کند .