وزنه های بالانسینگ با ممان اینرسی مینیمم

نویسنده

چکیده

شکل وزنه های بالانسینگ بر اساس دو خصوصیت بدست می آید . یکی اینکه وزنه بالانسینگ دارای اندازه مینیمم باشد و دیگری ممان اینرسی حول محور دوران باید مینیمم باشد . در حالت دوم آنالیز تغییرات برای بدست آوردن این شکل اپتیمم بکاربرده شده است .
در پایان نموارهائی ارئه شده است که توسط آن طرح می توان ابعاد لازمه را برای وزنه های بالانسینگ بر اساس هر دو حالت فوق معین کند .