فرمول بندی شبکه برای آنالیز سیستم های نیروی برق

نویسنده

چکیده

در این مقاله خلاصه ای از عملیا ت مقدماتی ماتریسی بمنظور آنالیز سیستم های قدرت با استفاده از کامپیوتر عرضه خواهد شد .
مطالب مورد بررسی عبارتند از شبکه پرمتیو ، وپولوژی شبکه های الکتریکی ، تبدیل مختصات ماتریسهای ادمیتانس شمش و امپدانس شمش ، ماتریسهای امپدانس حلقه و ادمیتانس حلقه و توضیحات تکمیلی .