دینامیک فرایندهای استخراج با حلال

نویسندگان

چکیده

اطلاع از دینامیک فرایندهای مهندسی شیمی بطور کلی در دو مورد لازمست :

1- راه اندازی سیستم ها : در این مسئله مدت زمانی که یک فرایند خاص از حالت ابتدائی بحالت مداوم و پایدار میرسد مورد نظر است .
2- کنترل فرایندها : در اینمورد آشنائی با واکنش متغییر های سیستم در مقابل تغییرات جریانهای ورود لازم میباشد . د رمقاله زیر بحث کوتاهی درباره دینامیک فرایندهای استخراج با حلال بعمل میاوریم و سپس مشخصات دینامیکی یک Mixer-settler را بطور ساده از نظر تئوری و تجربی مورد مطالعه قرار می دهیم و بعلاوه تحقیقاتی را که تا بحال در این زمینه انجام گرفته بررسی نموده و نکات مهم آنها را باز میگوئیم .