دینامیک سه نقطه مادی در فضا (1)

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است که در مورد حرکت سه نقطه مادی در حوزه ثقل یکدیگر طبق آخرین تحقیقات علمی و بطور کیفی بحث شود. این مطالعات در عین حال که تا حدی مورد استفاده در مکانیک فضا قرار می گیرد پیشرفت چشمگیری از نظر تحلیلی نکرده است و اصولا معلومات لازم برای حل کامل آن در دست نیست . بطور کیفی درباره انواع ممکن حرکت بر حسب انرژی اولیه سیستم بحث شده و طی یک دیاگرام مناطق ممکن حرکت در حالت خاص توضیح داده شده اند . بطور خلاصه این مقاله جنبه مطالعه کیفی دارد و نه کمی .