میکروفسیلهای گیاهی تشکیلات زغالی شاهرود

نویسنده

چکیده

در یک بررسی پالینولوژیک که بر روی رسوبات زغالی شاهرود انجام گردید ، 45 گونه از 33 جنس مختلف اسپوروپولن تشخیص داده شد . این مجموعه میکروفسیل های گیاهی ، وجود یک آب و هوای معتدل گرم را در زمان رسوبگذاری طبقات زغالدار مزبور پیشنهاد می کند . نبودن میکروفسیلهای گیاهی دریائی در میان این سنگواره شاخص یک محیط رسوبگذاری غیر دریائی است . سن زمین شناسی چینه های مزبور از روی این مجموعه ، ژوراسیک پائینی تا ژوراسیک میانی تشخیص داده شد .