دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 1661، تیر 1386 (104) 
بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی


توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

سیدنادعلی قدمی؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا بهبهانی نیا


بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور


بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

هما کشاورزی شیرازی؛ ایوب ترکیان؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی