بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

نویسندگان

66005819

چکیده

روش آماری تاگوچی جهت تدوین دستورالعمل بهینه شستشوی غشاهای اولترافیلتر در صنعت لبنیات بکار گرفته شد. در این خصوص یک تابع هدف با استفاده از چهار پارامتر بدون بعد شدة نرخ تراوش آب و سرم شیر، درصد ماده خشک و پروتئین تراویده به عنوان شاخصهای کیفیت عملکرد شستشوی غشاء شستشو شده تعریف گردید. بر اساس این نتایج ترکیب بهینة محلول قلیایی شامل 8/0% سود ، 0/1% EDTA ، 0/1% سدیم دی هیدروژن فسفات ، 1/0% کربنات سدیم و 2/0% SDS می باشد. شستشو با این محلول به مدت 90 دقیقه در مرحله اول و به مدت 20 دقیقه در مرحله دوم در دمای ثابت ?C 50 مناسب تشخیص داده شد. ترکیب بهینة محلول اسیدی شامل 3/0% اسیدنیتریک ، 01/0% اسید فسفریک و 15/0% مارلوفن بدست آمد که شستشو با این محلول به مدت 60 دقیقه در دمای ?C30 تاثیر جدی در شستشوی غشاء نشان می دهد. علاوه بر این تاثیر استفاده از آنزیمهای لیپاز و پروتئاز در عملیات شستشو مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان می دهد شاخص تاثیر مثبت آنزیم پروتئاز 39/4 درصد قوی تر از آنزیم لیپاز می باشد که این مطلب می تواند نشان از تاثیر جدی تر ترکیبات پروتئینی نسبت به ترکیبات لیپیدی در گرفتگی عارض در غشاهای لبنی باشد.

کلیدواژه‌ها