بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین

نویسندگان

61113163

چکیده

در این پژوهش تجزیه بیولوژیکی گاز تری اتیل آمین(TEA ) به عنوان یکی از روشهای کنترل آلاینده های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است، دو راکتور با حجم مؤثر L6 که هر یک از سه بخش جداگانه تشکیل شده بود در دماهای 2±23 (راکتورA) و ?C 2±30 (راکتورB) استفاده شده است. بستر بیوفیلتر با‌60% کمپوست و 40% خرده های چوب همراه با لجن فاضلاب شهری آماده شد و ضمن بارگذاری g/m3.hr130-8 ، اثر دما(?C30و23(، رطوبت بستر(55-38%)، غلظت ورودی آلاینده (ppm400-20) و زمان ماند هیدرولیکی (60- 40 ثانیه) حذف بیولوژیکی TEA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راند مان حذف درغلظت ppm 250-20 بیشتر از 90% و در ppm400-250 بالاتر از65% می‌باشد. تغییر زمان ماند هیدرولیکی در ستون‌(B) از‌60 به‌40 ثانیه میزان TEA خروجی را تا 35% افزایش داده وبا کاهش رطوبت تا 40% ، بازدهی حذف طی 13 روز از 87% به 22% رسیده است. حداکثر ظرفیت حذف درراکتور (A) ، g /m3.hr 61 و در راکتور (B)، g /m3.hr 2/72 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها