استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن

نویسندگان

3324209

چکیده

تابع توزیع انرژی برای جاذب‌های ناهمگن یکی از مهمترین مشخصات ساختمانی محسوب می‌شود. بدست‌آوردن این تابع توزیع از اهمیت خاصی برخوردار است. همانطور که می دانید میزان ماده جذب شده بر روی یک جامد ناهمگن معمولا بوسیله معادله انتگرال فردهولم نوع اول بیان می شود. معادله مذکور متشکل از یک کرنل (ایزوترم جذب ) و یک تابع توزیع نامشخص می باشد. جواب معادله انتگرالی جذب در حالت کلی ناپایدار است از این رو در این مقاله برای غلبه بر این ناپایداری از تئوری معکوس و روش رگولاریزاسیون خطی استفاده شده است. در این مقاله عملکرد روش رگولاریزاسیون برای محاسبه تابع توزیع انرژی که دارای چند پیک می باشد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج در قالب نمودارهای مختلف و برای درصد خطاهای تصادفی معین بیان شده است. از بررسی نتایج فوق مشخص می شود که روش رگولاریزاسیون خطی بسیار مناسب برای پیش بینی تابع توزیع انرژی جاذبهای ناهمگن چه در درصد خطاهای بالا و چه در درصد خطاهای پایین می باشد. همچنین نتیجه مهمتر اینکه هرچه تعداد داده های آزمایشگاهی در فشارهای پایین بیشتر باشد عملکرد این روش بسیار مناسبتر خواهد بود بطوری که در بعضی مواقع با وجود داشتن درصد خطای تصادفی 50 در صد نیز این روش به خوبی تابع توزیع انرژی را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها