تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

نویسندگان

61112931

چکیده

با توجه به اطلاعات دبی چاه بر حسب زمان می توان اطلاعاتی در مورد تولید چاه در آینده و ویژگیهای مخزن بدست آورد. با حل تحلیلی معادله جریان در محیط متخلخل ویک سری معادلات تجربی منحنی های دقیقی ارائه شده که با استفاده از آنها علاوه بر پیش بینی تولید میتوان برخی از خواص مخزن از جمله نفوذپذیری، ضریب آسیب چاه، مساحت تخلیه چاه و نفت درجا مخزن را بدست آورد.
نمودارهای افت دبی مخازن کربناته که از حل تحلیلی بدست آمده در خیلی از موارد از روند کاهش دبی مخازن کربناته واقعی پیروی نمیکند. برای بررسی این موضوع در این مقاله در ابتدا با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی یک مخزن ناهمگون (شکافدار) مدل سازی شد و نشان داده شد با استفاده از نمودارهای Fetkovich که برای مخازن همگون ارائه شده است می توان تخمین خوبی از نفوذ پذیری مخازن واقعی و غیر همگن بدست آورد. همچنین با استفاده از داده های واقعی یک مخزن کربناته ایران، نفوذ پذیری مخزن تعیین شد و نتایج آن با نتایج چاه آزمایی مقایسه گردید و نشان داده شد روش Fetkovich برای مخازن کربناته واقعی هم کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها