بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی

نویسندگان

61112229

چکیده

در این مقاله سعی شده است امکان‌سنجی استفاده از سیانکس 301 به عنوان یک عامل استخراج کننده در حالت فوق بحرانی برای فلزات مس و منگنز مورد بررسی قرار گیرد. استخراج به پارامترهای متعددی از جمله ؛ میزان لیگاند، دما، فشار، جریان سیال، زمان استخراج دینامیک و میزان اسید بستگی دارد.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که طراحی فاکتوریل1 روش موثری در بهینه سازی پارامترهای عملیاتی می‌باشد. در این مطالعه از طراحی آزمایش3-6 2 فاکتوریل جزئی2 برای یافتن فاکتورهایی با بیشترین اثر استفاده شده است.با اجرای این تحقیق این نتیجه حاصل گردید که محاسبه ی دقیق اثرهر فا کتور به علت همراه شدن تاثیرات متقابل فاکتورهای دیگر که در قالب تاثیرات دوتایی، سه تایی و یا بیشتر در نظر گرفته می شود،غالبا مستلزم آزمایشهای بیشتری می باشد.بنابراین سعی گردید با استفاده از آنالیز واریانس3 و با استفاده از روش ادغام4 ، فاکتورهای معنی دار از فاکتورهای دیگر تفکیک شود و با اجرای آنالیز واریانس براساس متغیر های معنی دار، محاسبه دقیق اثر هر فاکتور اصلی در استخراج دو کاتیون Mn2+ و Cu2+ در محدوده مورد مطالعه صورت گیرد.
با ارزیابی فاکتورهای معنی دار و انتخاب شرایط مناسب از جمله اسید نیتریک ،دما وجریان سیال نتیجه شد که می‌توان به راحتی مس را از منگنز با راندمان بیش از 95 در صد جدا نمود. در انتها با استفاده از تحلیل رگرسیونی مدلی بر اساس اثر سه متغیر اصلی که با دقت قابل قبولی قادر به پیش‌بینی استخراج کاتیون مس می‌باشد ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها