توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی

نویسندگان

61112931

چکیده

تجزیه و تحلیل عملکرد مخزن با استفاده از معادلات موازنه مواد یکی از روشهای مرسوم جهت تعیین میزان هیدروکربور در جای اولیه مخازن می باشد. روشهای مختلف موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی، مکانیزمهای تولید و مدلهای آبده شرح داده شده است. در این مطالعه یک نرم افزار توسعه داده شده که در آن برای محاسبه رانش آب بی بعد در مدل آبده ون اوردینگن و هرست به جای جستجوی جدولی از یک سری چندجمله ای استفاده شده است. در صورت وجود رفتار فشار غیر نرمال از روشهای مناسب استفاده شده است. به کمک رگرسیون غیر خطی و خطی میزان هیدروکربور اولیه و پارامترهای آبده محاسبه شده و مکانیزم های تولید مخزن نیز به کمک شاخص های رانش تعیین گردید. این محاسبات برای یک مخزن نفتی و یک مخزن گازی در ایران انجام شده است. نتایج بدست آمده دارای همخوانی قابل قبولی با نرم افزارهای تجاری موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها