دوره و شماره: دوره 41، شماره 7 - شماره پیاپی 1827، آذر 1386 (107) 
ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد