دوره و شماره: دوره 41، شماره 7 - شماره پیاپی 1827، آذر 1386 (107) 
ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد


شماره‌های پیشین نشریه

110
اسفند 1386
109
بهمن 1386
108
دی 1386
107
آذر 1386
106
آبان 1386
105
شهریور 1386
104
تیر 1386
103
خرداد 1386
102
فروردین 1386
101
فروردین 1386