روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی مرکب در کنترل ادوات FACTS جهت بهبود اولین نوسان پایداری گذرا پیشنهاد شده‌است. این روش دو جزء کنترل پیوسته و ناپیوسته دارد. نخست با استفاده از ملاک پایداری لیاپانوف یک سیگنال کنترلی جدید معرفی شده که براساس آن می‌توان مقدار لحظه‌ای جبران در مر‌حله کنترل پیوسته را تعیین نمود. در ادامه الگوی کنترلی مربوطه با هدف کاهش دامنه نوسانات حالت گذرا‌ی سرعت وتوان انتقالی، با کاهش سطح زیر منحنی‌های و حذف جهش‌های ناگهانی توان، با تغییر نحوه حرکت بین این منحنی‌ها ارائه شده‌است. در نهایت دو عنصرSTATCOM و SVC از ادوات FACTS موازی و SSSC به عنوان عنصر FACTS سری انتخاب شده و برای سیستم تک ماشین به شین بینهایت کار شبیه سازی روش کنترلی مرکب با حضور این ادوات به صورت جداگانه صورت گرفته‌است. نتایج به دست آمده بیانگر بهبود عملکرد سیستم در مقایسه با روش‌های قبلی است.

کلیدواژه‌ها