دوره و شماره: دوره 41، شماره 10 - شماره پیاپی 1845، بهمن 1386 (109) 
زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا


ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس