کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند

نویسندگان

چکیده

در دنیای مهندسی طرح آزمایش ابزاری فوق العاده مهم برای اصلاح و بهبود عملکرد فرایندهای تولید است .در آزمایش تعیین مشخصهها ، معمولا به تعیین این که کدام متغیرهای فرایند در پاسخ اثر می گذارند علاقه مندیم . علی الاصول مرحله بعدی بهینه سازی است، یعنی تعیین حدود عوامل مهمی، که به بهترین پاسخ ممکن منجر می شود . برای تعیین متغیرهای اثرگذار در پاسخ می توان از تکنیکهای مربوط به طراحی آزمایش های (DOE) 1 برای مرحله بهینه سازی می‌توان از مباحث روش شناسی رویه پاسخ (RSM) 2 تکنیکهای تحقیق در عملیات (OR)3استفاده نمود . در این مقاله ، به عنوان مطالعه موردی اول ، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محصول و عمر قالب کشش گلگیر عقب پراید 141 بوسیله طراحی آزمایشها و به صورت دو طرح فاکتوریل 24 و 23 انجام می پذیرد. همچنین به عنوان مطالعه موردی دوم مسئله شناسایی عوامل موثر بر بهبود فرایند قالب گیری تزریق پلاستیک و تعیین متغیرهای وابسته به آنها در چارچوب اهدافی که در طراحی آزمایش ها دنبال می شود در قالب یک طرح فاکتوریل بررسی می شود و پس از آن مقادیر قابل قبول عوامل و متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از مباحث روش شناسی رویه پاسخ و تصمیم گیری چند هدفه(در هردو مطالعه موردی) محاسبه و تعیین می گردد .

کلیدواژه‌ها