استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند

نویسندگان

چکیده

این مقاله یک مدل شبکه عصبی تلفیقی برای پیش‌بینی پیک بار الکتریکی(PLF) روزانه ارائه می‌کند. از آنجاییکه الگوهای مشابهی در داده‎های پیک بار وجود دارد، خوشه‎بندی داده‎ها دقت پیش‎بینی‎ها را افزایش خواهد داد. اکثر خوشه‎بندیهای ارائه شده در ادبیات بدون دلیل و صرفاَ شهودی بوده‎اند. در این مقاله، ما رویکرد جدیدی برای خوشه‎بندی داده‎ها با استفاده از دو نقشه خودسازمانده پیاپی ارائه می‌کنیم. یک شبکه عصبی پیشخوراند(FFNN) برای هر یک از خوشه‎ها جهت پیش‎بینیPLF توسعه داده شده است. جهت ارزیابی اثربخشی مدل تلفیقی پیشنهادی، پیش‎بینی بوسیله توسعه یک شبکه عصبی پیشخوراند که از داده‎های خوشه‎بندی نشده استفاده می‌کند، انجام شده است. نتایج برتری اثربخشی مدل تلفیقی پیشنهادی را ثابت می‌کند. همچنین، مدلهای رگرسیون خطی برای PLF توسعه داده شده است و نتایج نشان می‌دهد که مدل تلفیقی پیشنهادی به میزان قابل‎توجهی، پیش‎‎بینی‎های بهتری را نسبت به مدلهای رگرسیون خطی تلفیقی تولید می‌کند. لازم بذکر است که از داده‌های پیک بار شرکت برق منطقه‌ای تهران جهت آزمایش و اعتبارسنجی مدل استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها