ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

نویسندگان

چکیده

در محیط پویا و متلاطم کسب و کارهای امروزی، شرکتهایی که در بازار جهانی رقابت می کنند، مجبور به تغییر شیوه های سنتی انجام کسب و کارهای خود می باشند. توسعه های اخیر در زمینة کاربرد فناوری اطلاعات، فرصتهای زیادی را برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم کرده است. از آنجائیکه تجارت الکترونیکی یک عامل اساسی موفقیت شرکتها است، آنها باید تمام استراتژیهای خود را مجدداً بازبینی کنند و سریعاً به محیط جدید الکترونیکی کسب و کار وارد شوند. سنجش آمادگی الکترونیکی، ابزاری برای اندازه گیری نرخ انتشار فناوری اطلاعات است. از آنجائیکه شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد همة کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه حیاتی هستند، باید توجة لازم به آنها شود. بسیاری از این شرکتها قوت خود را در ایجاد فرصتهای کارآفرینی با بهره بردن از قابلیتهای ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات نشان داده اند.
در این مقاله ابتدا مدلهای سنجش آمادگی الکترونیکی کشورها مرور شده اند. سپس با انجام یک مطالعة اکتشافی، مدلی برای سنجش آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد شده است. در پایان با استفاده از مدل پیشنهادی، به ارزیابی و مقایسة میزان آمادگی الکترونیکی سه شرکت کوچک و متوسط ایرانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها