مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک سیستم لجستیکی تامین کننده/خرده فروش، به عنوان یک محیط دوسطحی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر یک از سطوح، یک موقعیت وجود دارد؛ تامین کننده یکتا در سطح اول مسئول تامین سفارشات خرده فروش در سطح دوم می باشد. ضمنا از حالت کمبود باید اجتناب شود. در این راستا یک مدل بر اساس مدل سنتی EOQ ارائه شده است. هزینه موجودی، هزینه سفارش دهی، هزینه حمل و نقل و ... در مدل منظور می گردند. در مدل، حمل چند مرحله ای در خلال دوره های سفارش دهی با تعدادی مشخص از وسایل نقلیه مجاز است. تصمیمات مدل برای مدیریت سیستم شامل تصمیمات طراحی (تعداد بهینه وسایل نقلیه مورد نیاز) و تصمیمات عملیاتی (اندازه سفارش بهینه و تعداد و مراحل حمل) می باشد. الگوریتمی جهت حل مدل ارائه گردیده است که پیاده سازی گردیده و در وب سایت این مقاله (www.PedramSahba.com) قابل دسترس و اجرا می باشد. مثال عددی و تحلیل حساسیت جهت نشان دادن قابلیت های مدل و نیز تصدیق و تعیین اعتبار آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها