رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه

نویسندگان

چکیده

مدیریت ریسک یکی از فازهای مدیریت پروژه بوده و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه قسمت کلیدی فاز ارزیابی ریسک در فرایند مدیریت ریسک پروژه است. رتبه‌بندی ریسک‌ها با رویکردهای مختلف کمی و کیفی انجام می‌شوند. در این مقاله روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چندشاخصه، به عنوان رویکردی کمی، به منظور امکان استفاده از آنها در مساله رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در انتخاب روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه توجه به ویژگی‌های روش و شرایط مساله دارای اهمیت زیادی است، در غیر این صورت حاصل شدن نتایج اشتباه دور از انتظار نخواهند بود. در انتها روش‌های مناسب تصمیم‌گیری چند شاخصه برای حل مساله رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه معرفی شده و کاربرد این رویکرد در رتبه‌بندی ریسک‌های یک پروژه واقعی صنعت انرژی در کشور با استفاده از روش تاپ سیس، به عنوان نمونه معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها