دوره و شماره: دوره 41، شماره 6 - شماره پیاپی 1795، پاییز 1386 (106) 
5. مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری

غلامرضا راشد؛ رحمت الله قاجار؛ سیدجلال الدین هاشمی


6. اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی؛ علی بخشعلی پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386