دوره و شماره: دوره 41، شماره 6 - شماره پیاپی 1795، آبان 1386 (106) 
مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری

غلامرضا راشد؛ رحمت الله قاجار؛ سیدجلال الدین هاشمی


اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی؛ علی بخشعلی پور