بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی برای فرایند نورد متقارن ورق‌های پوشش‌دار یا چندلایه (سه لایه) که لایه‌ها قبل از نورد به هم نچسبیده‌اند با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا ارائه گردیده است. استفاده از این مدل بررسی تغییرات پلاستیک ماده در فضای بین دو غلطک و تاثیر پارامترهای نورد مانند ضخامت اولیه و نهایی ، ضریب اصطکاک، شعاع غلطک ها و سرعت آنها بر روی نیرو، گشتاور و توان نورد، نقطه اتصال و کاهش ضخامت لایه‌ای را ممکن می‌سازد. با استفاده از تئوری Hill در آنالیز فرایند‌های تغییر شکل بر پایه قانون نرخ انرژی و انجام تغییراتی متناسب با نوع مسئله، تغییرات سرعت افقی در ضخامت به صورت خطی در هر لایه در نظر گرفته می‌شود. میدان سرعت بدست آمده از تابع جریان پیشنهادی می‌تواند به طور خودکار هم شرایط تراکم‌ناپذیری و هم شرایط مرزی سرعت را در فضای تغییرات پلاستیک بین دو غلطک ارضاء ‌نماید. توان بدست آمده بر حسب پارامترهای شبه وابسته،کمینه شده و میدان سرعت بهینه را نتیجه می‌دهد. نتایج بدست آمده با مقادیر بدست‌آمده توسط سایر محققین مقایسه گردیده است و توافق خوبی بین این دو مشاهده می گردد. استفاده از این نتایج کمک شایانی در طراحی مناسب تجهیزات نورد می نماید.

کلیدواژه‌ها