آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات مهم در استفاده دراز مدت از ماشینهای ابزار، بخصوص حفظ دقت کاری آنها به اثر نیروهای وارد بر اسپیندل بستگی داشته و تاثیر نابجای این نیروها، می‌تواند دقت محور اصلی را تحت الشعاع قرار دهد.لذا مطالعه تنشها وکرنشهای حاصل در نحوة عملکرد اسپیندل و حفظ دقت آن نقش بسزایی دارد. در این مقاله نیروهای وارد بر اسپیندل یک ماشین تراش محاسبه شده و پس از آن اسپیندل به صورت تئوری مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس اسپیندل را در نرم افزار تحلیلی Msc Visual Nastran شبیه سازی نموده و پس از اعمال شرایط مرزی حاکم بر دستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آنگاه مقادیر تنش و کرنش در اسپیندل بررسی شده اند. نتایج حاصل نشان میدهند که مقطع بحرانی اسپیندل یاتاقان جلویی میباشد و با افزایش مقادیر پیشروی و عمق باردهی مقدار تنش و کرنش ایجاد شده در اسپیندل افزایش می یابند. هر چه مقدار پیشروی و عمق باردهی کمتر می شود تنشهای ایجاد شده در دور 22.5rpm بیشتر از دورهای دیگر می گردد.

کلیدواژه‌ها