مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک مدل جدید خستگی برای پیش بینی عمر خستگی تک لایه های کامپوزیتی تحت بارگذاری خستگی با دامنه ثابت و برای حالت های بارگذاری کششی-کششی و فشاری- فشاری ارائه شده است. مدل ارائه شده یک مدل نرمالیزه بر پایه روش انرژی بوده و از عدد تخریب استاتیکی معیار ساندو (Sandhu) بعنوان یک سنجه جدید خستگی استفاده نموده است. این مدل قادر به پیش بینی عمر خستگی کامپوزیت های تک جهته با جهت های دلخواه، برای کلیه وضعیت های تنش و نسبت تنش های مثبت می باشد. با استفاده از این مدل کلیه نتایج بدست آمده از نسبت های مختلف تنش و جهت های مختلف الیاف به یک منحنی اصلی خلاصه می شوند. نتایج پیش بینی شده توسط مدل و نتایج آزمایشگاهی موجود در مقالات از همخوانی بسیار خوبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها