مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل

نویسندگان

چکیده

انتقال حرارت جابجایی آزاد از ردیف‌ها? عمودی و مایل استوانه‌ها? هم دمای افقی در هوا به صورت تجربی و عددی بررسی شده است. بررسی تجربی توسط تداخل سنج ماک – زندر انجام گرفته و از کد عددی فلوئنت برای مطالعة عددی استفاده شده است. بررسی‌ها
برای فاصله عمودی و افقی به ترتیب از 2 تا 5 و از 0 تا 2 برابر قطر استوانه‌ها انجام پذیرفته است. عدد رایلی بر اساس قطر استوانه از 103 تا 103 × 3 تغییر کرده است. اثر فاصله عمودی و افقی استوانه‌ها و عدد رایلی بر انتقال حرارت موضعی از هر استوانه مطالعه شده است. از نتایج بررسی‌ها دیده م?‌شود که ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی برای هر استوانه شدیداً به موقعیت آن استوانه نسبت به دیگر استوانه‌ها بستگی دارد. این تغییرات ضریب انتقال حرارت موضعی توسط تأثیر مشخصه‌ها? سرعت و دمای توده هوای گرم توضیح داده م?‌شوند.

کلیدواژه‌ها