دوره و شماره: دوره 41، شماره 11 - شماره پیاپی 1846، زمستان 1386 (110) 
9. دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr

حسن قاسمی ارمکی؛ سعید حشمتی منش؛ حمیدرضا جعفریان؛ محمود نیلی احمدآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386