دوره و شماره: دوره 41، شماره 11 - شماره پیاپی 1846، اسفند 1386 (110) 
دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr

حسن قاسمی ارمکی؛ سعید حشمتی منش؛ حمیدرضا جعفریان؛ محمود نیلی احمدآبادی