مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش مورفولوژی فیلم اکسید آلیاژ منیزیم که در شرایط ریخته گری تشکیل شده اند، بررسی گردید. فیلم اکسید سطحی در اثر تلاطم سطحی هنگام ریخته گری، بر روی هم تا خورده و با حبس هوا در بین لایه های داخلی خود، موجب تشکیل فیلم های دو لایه در مذاب شده و منشاء تشکیل عیوب ریختگی از جمله مک‌های گازی و حفرات انقباضی می شوند. بنابراین شناخت ویژگیها و مشخصات فیلم اکسید فلزات در پیش بینی خواص نهایی قطعات ریختگی ضروری است. در این پژوهش نمونه ها از آلیاژ منیزیم AZ91 بر اساس روش تشکیل لایه ساندویچ بین دو حباب بهم رسیده در مذاب اکسید _ فلز _ اکسید ، تهیه گردیدند. ویژگیهای فیلم اکسید سطحی از قبیل ضخامت، مورفولوژی فیلم اکسید توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. نتایج نشان داد که مورفولوژی فیلم اکسید منیزیم به صورت چین خورده و از سطحی ناهموار متشکل از فازهای گلوبالی شکل اکسید منیزیم تشکیل شده است. تحقیقات نشان داده است که مورفولوژی فیلم اکسید در آلیاژهای مختلف متفاوت است. ضخامت فیلم اکسید در آلیاژ منیزیم AZ91 در مقایسه با ضخامت فیلم اکسید در آلیاژهای آلومینیم ده ها بار بزرگتر است. ضخامت زیاد فیلم های دو لایه موجب حبس هوای بیشتر می شود. بنابراین پتانسیل تشکیل عیوب ریختگی در آلیاژهای منیزیم بیشتر است. لایه ساندویچی تشکیل شده بین دو حباب روش مناسبی برای مطاله ساختار انجماد و فیلم های اکسید جدید (تشکیل شده در زمان های کوتاه) می باشد.

کلیدواژه‌ها