بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش، سنتز وتشکیل دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی ازمخلوط موازنه ای مولیبدن وسیلیسیم و نیز تبدیلات فازی در آن، بررسی شده است. با انجام آزمایش در دوحالت و با دو سرعت آسیا و مساوی بودن تمام شرایط آزمایش مثل زمان کارمکانیکی، نسبت وزنی گلوله به پودر برای هر دو حالت، وابستگی بیشتر تولید دی سیلیسید مولیبدن به انتخاب پارامترها از نقطه نظر فرکانس برخورد گلوله با ذرات پودر، ایجاد سطح تماس و حرارت دهی به ذرات پودر به استناد نتایج حاصل از XRD مشخص گردید. نتایج آنالیز حرارتی نیز تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سرعت تشکیل و کاهش دمای تشکیل دی‌سیلیسیدمولیبدن را تایید نمودند. بررسی میکروسکپ الکترونی عبوری اندازه دانه دی‌سیلیسیدمولیبدن حاصل از نتایج XRD را تایید کرده و بررسی میکروسکپ الکترونی روبشی ضمن بیان مورفولوژی و ابعاد ذرات، تشکیل دی‌سیلیسیدمولیبدن بر روی ذرات مولیبدن (ترجیحا") را نشان داد. همچنین مشخص شد که تولید دی سیلیسید مولیبدن ( نوع ? و یا ? ) به نحوه اعمال کارمکانیکی و انتخاب پارامترها بستگی دارد. به طوری که اگر شدت کارمکانیکی بالا باشد و یا انتخاب پارامترها بنحوی باشد که در نهایت گرمای بیشتری در محفظه آسیا تولید گردد، نوع ? به تنهایی و یا به همراه ? ( که از انرژی اکتیواسیون کمتری نسبت به ? برخوردار است ) تشکیل می گردد. در سایر شرایط و آسیاکاری با شدت پایین تر معمولا" در زمان های اولیه کارمکانیکی نوع ? تشکیل می شود و با ادامه کارمکانیکی و به محض رسیدن اندازه کریستالیت نوع ? به مقداری در حدود 12 نانومتر، آن نیز به نوع پایدار در درجه حرارت محیط یعنی ?تبدیل می گردد.

کلیدواژه‌ها