تاثیر ترکیب شیمیایی بر بافت و خواص پخت سختی در فولادهای عاری از عناصر بین نشین

نویسنده

چکیده

فولادهای عاری از عناصر بین نشین 1(IF) به علت قابلییت شکل پذیری بسیار مناسب و خواص کششی برتر، کاربرد گسترده ای را در صنعت خودروسازی جهان به خود اختصاص داده اند. ترکیب شیمیایی و نوع عملیات ترمو مکانیکال انجام شده در این فولادها تاثیر قابل ملاحظه ای بر خواص نهایی این فولادها ایفا می کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر بافت، خواص ناهمسانگردی و خواص پخت سختی 2(BH) در این فولادها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که حضور عنصر ضعیف کاربونیترید ساز وانادیم در مجاورت یک عنصر قوی مانند تیتانیم می تواند سبب تضعیف بافت نهایی و متعاقب آن تضعیف خواص کششی گردد. حضور وانادیم در مقادیر بیشتر نیز
می تواند سبب تشکیل بافت های ناشناخته که تضعیف کننده خواص کششی هستند شود. همچنین نتایج نشان می دهد که یک مقدار بحرانی برای درصد وانادیم وجود دارد که چنانچه درصد این عنصر از آن مقدار بحرانی بیشتر گردد، سبب ارتقا خواص پخت سختی می شود.

کلیدواژه‌ها