دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تغییر حالت‌های فازی در یک آلیاژ بین فلزی بر پایه ?-TiAl حاوی کروم مورد مطالعه قرار گرفته است. عملیات حرارتی نمونه‌های این آلیاژ در بالای دمای T? و تبرید بعدی آنها با سرعت‌های مختلف، منتج به طیفی از ریزساختارها ‌شد که با مطالعه و شناسایی آنها به کمک روش‌های میکروسکوپی و تفرق اشعه ایکس، نمودار شماتیک CCT این آلیاژ ترسیم گردید. سپس نمونه‌ای از این آلیاژ با ریزساختارگاما توده‌ای (massive) مورد عملیات حرارتی دوره‌ای با هدف ریز دانه نمودن ساختار قرار گرفت. در طی عملیات حرارتی دوره‌ای، تجزیه تدریجی فاز گاما منجر به تشکیل محصولاتی با ساختار ویدمانشتاتن گردید. روند تغییرات ساختاری در طول این عملیات حرارتی و چگونگی تشکیل ساختار ویدمانشتاتن با توجه به خصوصیات بلوری فاز مادر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها